Siam University Health Day

Siam University celebrate health day at Siam University Campus on 7th November 2014.